مردي قوي هيكلي ، در چوب بري استخدام شد و تصميم گرفت خوب كار كند.
روز اول 18 درخت بريد. رئيسش به او تبريك گفت و او را به ادامه كار تشويق كرد. روز بعد با انگيزه بيشتري كار كرد، ولي 15 درخت بريد.
روز سوم بيشتر كار كرد، اما فقط 10 درخت بريد. به نظرش آمد كه ضعيف شده است. پيش رئيسش رفت و عذر خواست و گفت : «نميدانم چرا هر چه بيشتر تلاش ميكنم، درخت كمتري مي برم»
رئيسش پرسيد:«آخرين بار كي تبرت را تيز كردي؟»
او گفت:«براي اين كار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بريدن درختان بودم.»